حق خواهی

حق خواهی خریداران زمینهای فاز 5 هشتگرد از شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران

حق خواهی

میثم یاوری
حق خواهی حق خواهی خریداران زمینهای فاز 5 هشتگرد از شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران

دعوت به گردهمایی در ساعت ۱۰ صبح روزدوشنبه ۱۸ اسفند .

 

 

چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ ساعت: 4:59

توسط:محمدی

 

دوستان گرامی به نظر بنده بیاییم در ساعت ۱۰ صبح روزدوشنبه ۱۸ اسفند درتجمعی محترمانه با لحنی دوستانه در جلوی ساختمان دادگاه کیفری استان تهران حاضر شده واز قاضی شعبه ۷۶ اقای خراسانی بخواهیم به میان مردم امده وبه ما راه کار ارائه دهند که ما باید چه کار کنیم به عرض ایشان برسانیم اقای خراسانی

از یک سو شما میفرمایید از مسئولان تعاونی خواسته ام که تقسیم زمینها را اغاز کنند

از سوی دیگر مسئولان تعاونی هم بدون حکم حضرت عالی اقدام به چنین کاری نخواهند کرد .........شما به ما بفرمایید ما میبایست چه کاری انجام بدهیم.............‌‌‌دوستان در استانه تعطیلات نوروز هستیم خواهشا نظرتان را نسبت به بر گزاری این تجمع اعلام کنید تا دست کم اینور سال بتونیم قاضی رو مجاب کنیم تا حکم این پرونده را صادر نماید........

 

************************************

 

صبح روزدوشنبه ۱۸ اسفند

آدرس : دادگاههای کیفری استان تهران

خیابان خیام تقاطع خیابان بهشت

( مقابل ضلع شرقی پارک شهر )

((( خط یک مترو ، ایستگاه پانزده خرداد )))


************************************

 

  لیست شماره تلفن مالکین زمینهای هشتگرد در پست قبلی .تاريخ : پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:0 | نویسنده : میثم یاوری |

لیست شماره تلفن مالکین زمینهای هشتگرد .

 

     

  لیست شماره تلفن مالکین زمینهای هشتگرد ( قسمت اول ) :


ص - 1 )
 
09355192730     مسکن اداره برق اعضا
09378180240     مسکن اداره برق اعضا
09125203151     مسکن اداره برق اعضا
09355321066     مسکن اداره برق اعضا
09192200272     مسکن اداره برق اعضا
09192255272     مسکن اداره برق اعضا
09123160392     مسکن اداره برق اعضا
09126351088     مسکن اداره برق اعضا
09125464947     مسکن اداره برق اعضا
09122823541     مسکن اداره برق اعضا
09196327572     مسکن اداره برق اعضا
09193724287     مسکن اداره برق اعضا
09122796017     مسکن اداره برق اعضا
09126280559     مسکن اداره برق اعضا
09125671697     مسکن اداره برق اعضا
09122689082     مسکن اداره برق اعضا
09126044088     مسکن اداره برق اعضا
09126620145     مسکن اداره برق اعضا
09127098909     مسکن اداره برق اعضا
09122333718     مسکن اداره برق اعضا
09144230849     مسکن اداره برق اعضا
09123234412     مسکن اداره برق اعضا
09127117120     مسکن اداره برق اعضا
09121352806     مسکن اداره برق اعضا
09195851473     مسکن اداره برق اعضا
09121366864     مسکن اداره برق اعضا
09121781026     مسکن اداره برق اعضا
09126674592     مسکن اداره برق اعضا
09144007808     مسکن اداره برق اعضا
09305153787     مسکن اداره برق اع
 
*******************************
 
ص - 2 )
 
09128217220     مسکن اداره برق اعضا
09123335078     مسکن اداره برق اعضا
09125352230     مسکن اداره برق اعضا
09124260955     مسکن اداره برق اعضا
09121755950     مسکن اداره برق اعضا
09122638740     مسکن اداره برق اعضا
09122037852     مسکن اداره برق اعضا
09123275691     مسکن اداره برق اعضا
09352229478     مسکن اداره برق اعضا
09125117929     مسکن اداره برق اعضا
09124989845     مسکن اداره برق اعضا
09124646719     مسکن اداره برق اعضا
09126050925     مسکن اداره برق اعضا
09124546212     مسکن اداره برق اعضا
09352217790     مسکن اداره برق اعضا
09356633536     مسکن اداره برق اعضا
09125829661     مسکن اداره برق اعضا
09196040986     مسکن اداره برق اعضا
09193201438     مسکن اداره برق اعضا
09122752499     مسکن اداره برق اعضا
09123946028     مسکن اداره برق اعضا
09122393245     مسکن اداره برق اعضا
09123158882     مسکن اداره برق اعضا
09125043101     مسکن اداره برق اعضا
09194064612     مسکن اداره برق اعضا
09193779492     مسکن اداره برق اعضا
09365511362     مسکن اداره برق اعضا
09357291570     مسکن اداره برق اعضا
09122159582     مسکن اداره برق اعضا
09126871156     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
ص - 3 )
 
09122505038     مسکن اداره برق اعضا
09122374431     مسکن اداره برق اعضا
09127091170     مسکن اداره برق اعضا
09122507009     مسکن اداره برق اعضا
09123195036     مسکن اداره برق اعضا
09123387956     مسکن اداره برق اعضا
09126546080     مسکن اداره برق اعضا
09127052485     مسکن اداره برق اعضا
09127781975     مسکن اداره برق اعضا
09121834732     مسکن اداره برق اعضا
09196822102     مسکن اداره برق اعضا
09125866632     مسکن اداره برق اعضا
09195550080     مسکن اداره برق اعضا
09121232612     مسکن اداره برق اعضا
09125098766     مسکن اداره برق اعضا
09122800131     مسکن اداره برق اعضا
09125581759     مسکن اداره برق اعضا
09195167365     مسکن اداره برق اعضا
09122540413     مسکن اداره برق اعضا
09126167821     مسکن اداره برق اعضا
09121674990     مسکن اداره برق اعضا
09123614246     مسکن اداره برق اعضا
09121674990     مسکن اداره برق اعضا
09125017903     مسکن اداره برق اعضا
09123939061     مسکن اداره برق اعضا
09123689421     مسکن اداره برق اعضا
09377974191     مسکن اداره برق اعضا
09122042705     مسکن اداره برق اعضا
09123011880     مسکن اداره برق اعضا
09194445926     مسکن اداره برق
 
******************************
 
ص - 4 )
 
09125947729     مسکن اداره برق اعضا
09121864496     مسکن اداره برق اعضا
09128300080     مسکن اداره برق اعضا
09121347648     مسکن اداره برق اعضا
09196045681     مسکن اداره برق اعضا
09126725472     مسکن اداره برق اعضا
09122686801     مسکن اداره برق اعضا
09122161293     مسکن اداره برق اعضا
09197895004     مسکن اداره برق اعضا
09125388207     مسکن اداره برق اعضا
09121068026     مسکن اداره برق اعضا
09123589821     مسکن اداره برق اعضا
09377914174     مسکن اداره برق اعضا
09122174737     مسکن اداره برق اعضا
09192124256     مسکن اداره برق اعضا
09123854108     مسکن اداره برق اعضا
09352599087     مسکن اداره برق اعضا
09123248285     مسکن اداره برق اعضا
09139992612     مسکن اداره برق اعضا
09121491970     مسکن اداره برق اعضا
09121575497     مسکن اداره برق اعضا
09194991770     مسکن اداره برق اعضا
09124381251     مسکن اداره برق اعضا
09122657027     مسکن اداره برق اعضا
09192079377     مسکن اداره برق اعضا
09127622238     مسکن اداره برق اعضا
09352249408     مسکن اداره برق اعضا
09121763589     مسکن اداره برق اعضا
09124248139     مسکن اداره برق اعضا
09122054294     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
ص - 5 )
 
09193223521     مسکن اداره برق اعضا
09123034190     مسکن اداره برق اعضا
09125435545     مسکن اداره برق اعضا
09125173740     مسکن اداره برق اعضا
09124069007     مسکن اداره برق اعضا
09125683459     مسکن اداره برق اعضا
09121726476     مسکن اداره برق اعضا
09191788522     مسکن اداره برق اعضا
09124456702     مسکن اداره برق اعضا
09121461172     مسکن اداره برق اعضا
09195913441     مسکن اداره برق اعضا
09125965927     مسکن اداره برق اعضا
09127677053     مسکن اداره برق اعضا
09195629758     مسکن اداره برق اعضا
09132400577     مسکن اداره برق اعضا
09124267901     مسکن اداره برق اعضا
09388282197     مسکن اداره برق اعضا
09122376113     مسکن اداره برق اعضا
09121260863     مسکن اداره برق اعضا
09195103599     مسکن اداره برق اعضا
09122583133     مسکن اداره برق اعضا
09125444610     مسکن اداره برق اعضا
09351108165     مسکن اداره برق اعضا
09122848620     مسکن اداره برق اعضا
09125755388     مسکن اداره برق اعضا
09123213774     مسکن اداره برق اعضا
09123543619     مسکن اداره برق اعضا
09121994754     مسکن اداره برق اعضا
09122936994     مسکن اداره برق اعضا
09126955484     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 6 )
 
09121212588     مسکن اداره برق اعضا
09126452074     مسکن اداره برق اعضا
09123887604     مسکن اداره برق اعضا
09122070843     مسکن اداره برق اعضا
09359766102     مسکن اداره برق اعضا
09372522986     مسکن اداره برق اعضا
09351126183     مسکن اداره برق اعضا
09195077787     مسکن اداره برق اعضا
09123603573     مسکن اداره برق اعضا
09122687989     مسکن اداره برق اعضا
09122687989     مسکن اداره برق اعضا
09121677190     مسکن اداره برق اعضا
09126141882     مسکن اداره برق اعضا
09122682374     مسکن اداره برق اعضا
09126854136     مسکن اداره برق اعضا
09126239825     مسکن اداره برق اعضا
09128167752     مسکن اداره برق اعضا
09128167752     مسکن اداره برق اعضا
09197991026     مسکن اداره برق اعضا
09192697648     مسکن اداره برق اعضا
09355564318     مسکن اداره برق اعضا
09197302986     مسکن اداره برق اعضا
09192292796     مسکن اداره برق اعضا
09122892295     مسکن اداره برق اعضا
09124124811     مسکن اداره برق اعضا
09127087971     مسکن اداره برق اعضا
09126010973     مسکن اداره برق اعضا
09122462637     مسکن اداره برق اعضا
09123123564     مسکن اداره برق اعضا
09122336069     مسکن اداره برق ا
 
******************************
 
 ص - 7 )
 
09122084860     مسکن اداره برق اعضا
09122279866     مسکن اداره برق اعضا
09122657750     مسکن اداره برق اعضا
09121221641     مسکن اداره برق اعضا
09125698292     مسکن اداره برق اعضا
09199010672     مسکن اداره برق اعضا
09123041567     مسکن اداره برق اعضا
09121759246     مسکن اداره برق اعضا
09199004728     مسکن اداره برق اعضا
09126815536     مسکن اداره برق اعضا
09122034606     مسکن اداره برق اعضا
09121161006     مسکن اداره برق اعضا
09126186479     مسکن اداره برق اعضا
09126100997     مسکن اداره برق اعضا
09191260887     مسکن اداره برق اعضا
09121674990     مسکن اداره برق اعضا
09122789152     مسکن اداره برق اعضا
09125673266     مسکن اداره برق اعضا
09126158086     مسکن اداره برق اعضا
09121106457     مسکن اداره برق اعضا
09123049244     مسکن اداره برق اعضا
09122760490     مسکن اداره برق اعضا
09191618948     مسکن اداره برق اعضا
09363272210     مسکن اداره برق اعضا
09128070239     مسکن اداره برق اعضا
09121020020     مسکن اداره برق اعضا
09192931134     مسکن اداره برق اعضا
09121248388     مسکن اداره برق اعضا
09122026809     مسکن اداره برق اعضا
09195306401     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص- 8 )
 
09122374585     مسکن اداره برق اعضا
09123903882     مسکن اداره برق اعضا
09193039348     مسکن اداره برق اعضا
09198073115     مسکن اداره برق اعضا
09365799703     مسکن اداره برق اعضا
09125130677     مسکن اداره برق اعضا
09197103135     مسکن اداره برق اعضا
09121447623     مسکن اداره برق اعضا
09355342052     مسکن اداره برق اعضا
09121352086     مسکن اداره برق اعضا
09125300789     مسکن اداره برق اعضا
09371810064     مسکن اداره برق اعضا
09123048417     مسکن اداره برق اعضا
09125163592     مسکن اداره برق اعضا
09151184053     مسکن اداره برق اعضا
09131256306     مسکن اداره برق اعضا
09123062050     مسکن اداره برق اعضا
09124062268     مسکن اداره برق اعضا
09122546477     مسکن اداره برق اعضا
09124090185     مسکن اداره برق اعضا
09122120518     مسکن اداره برق اعضا
09192351797     مسکن اداره برق اعضا
09127110151     مسکن اداره برق اعضا
09356026235     مسکن اداره برق اعضا
09121051868     مسکن اداره برق اعضا
09354776853     مسکن اداره برق اعضا
09126790252     مسکن اداره برق اعضا
09122606558     مسکن اداره برق اعضا
09126358474     مسکن اداره برق اعضا
09191080906     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 9 )
 
09355238787     مسکن اداره برق اعضا
09122626980     مسکن اداره برق اعضا
09121642011     مسکن اداره برق اعضا
09122270815     مسکن اداره برق اعضا
09125492690     مسکن اداره برق اعضا
09126150856     مسکن اداره برق اعضا
09125773570     مسکن اداره برق اعضا
09122969378     مسکن اداره برق اعضا
09122490459     مسکن اداره برق اعضا
09123842269     مسکن اداره برق اعضا
09122873008     مسکن اداره برق اعضا
09121575768     مسکن اداره برق اعضا
09124613039     مسکن اداره برق اعضا
09122603092     مسکن اداره برق اعضا
09124712281     مسکن اداره برق اعضا
09121813206     مسکن اداره برق اعضا
09127810106     مسکن اداره برق اعضا
09122005573     مسکن اداره برق اعضا
09123151756     مسکن اداره برق اعضا
09122128932     مسکن اداره برق اعضا
09126017816     مسکن اداره برق اعضا
09123882337     مسکن اداره برق اعضا
09124913023     مسکن اداره برق اعضا
09302605564     مسکن اداره برق اعضا
09126702451     مسکن اداره برق اعضا
09123795469     مسکن اداره برق اعضا
09197574938     مسکن اداره برق اعضا
09122151557     مسکن اداره برق اعضا
09125046523     مسکن اداره برق اعضا
09155609115     مسکن اداره برق اعض
 
******************************
 
 ص - 10 )
 
09378774208     مسکن اداره برق اعضا
09124686540     مسکن اداره برق اعضا
09123195973     مسکن اداره برق اعضا
09351427186     مسکن اداره برق اعضا
09126792089     مسکن اداره برق اعضا
09121260276     مسکن اداره برق اعضا
09123048790     مسکن اداره برق اعضا
09193803701     مسکن اداره برق اعضا
09124666930     مسکن اداره برق اعضا
09372177736     مسکن اداره برق اعضا
09125144493     مسکن اداره برق اعضا
09123575947     مسکن اداره برق اعضا
09385653743     مسکن اداره برق اعضا
09128033328     مسکن اداره برق اعضا
09196047785     مسکن اداره برق اعضا
09121871089     مسکن اداره برق اعضا
09371871089     مسکن اداره برق اعضا
09127239274     مسکن اداره برق اعضا
09121347648     مسکن اداره برق اعضا
09126703545     مسکن اداره برق اعضا
09122612137     مسکن اداره برق اعضا
09121677190     مسکن اداره برق اعضا
09352381921     مسکن اداره برق اعضا
09123746620     مسکن اداره برق اعضا
09355157727     مسکن اداره برق اعضا
09124064561     مسکن اداره برق اعضا
09126198238     مسکن اداره برق اعضا
09121892331     مسکن اداره برق اعضا
09124286631     مسکن اداره برق اعضا
09125119962     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 11 )
 
09122179845     مسکن اداره برق اعضا
09196055670     مسکن اداره برق اعضا
09122750429     مسکن اداره برق اعضا
09361115905     مسکن اداره برق اعضا
09102305056     مسکن اداره برق اعضا
09127239274     مسکن اداره برق اعضا
09354252720     مسکن اداره برق اعضا
09127127615     مسکن اداره برق اعضا
09123722551     مسکن اداره برق اعضا
09125332874     مسکن اداره برق اعضا
09123787761     مسکن اداره برق اعضا
09191042941     مسکن اداره برق اعضا
09121571826     مسکن اداره برق اعضا
09126911988     مسکن اداره برق اعضا
09123787767     مسکن اداره برق اعضا
09125830975     مسکن اداره برق اعضا
09123482957     مسکن اداره برق اعضا
09384102088     مسکن اداره برق اعضا
09125775566     مسکن اداره برق اعضا
09121456541     مسکن اداره برق اعضا
09122094864     مسکن اداره برق اعضا
09126906740     مسکن اداره برق اعضا
09366351016     مسکن اداره برق اعضا
09388443349     مسکن اداره برق اعضا
09122901427     مسکن اداره برق اعضا
09124502881     مسکن اداره برق اعضا
09123076675     مسکن اداره برق اعضا
09123059466     مسکن اداره برق اعضا
09352163898     مسکن اداره برق اعضا
09376833797     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 12 )
 
09353851341     مسکن اداره برق اعضا
09121106409     مسکن اداره برق اعضا
09121106408     مسکن اداره برق اعضا
09126900159     مسکن اداره برق اعضا
09123390244     مسکن اداره برق اعضا
09123476073     مسکن اداره برق اعضا
09122603898     مسکن اداره برق اعضا
09122362506     مسکن اداره برق اعضا
09193615891     مسکن اداره برق اعضا
09124690336     مسکن اداره برق اعضا
09126702812     مسکن اداره برق اعضا
09121347648     مسکن اداره برق اعضا
09354841971     مسکن اداره برق اعضا
09123300839     مسکن اداره برق اعضا
09121401485     مسکن اداره برق اعضا
09121819053     مسکن اداره برق اعضا
09124577844     مسکن اداره برق اعضا
09127031719     مسکن اداره برق اعضا
09190066400     مسکن اداره برق اعضا
09126164854     مسکن اداره برق اعضا
09355130725     مسکن اداره برق اعضا
09124704057     مسکن اداره برق اعضا
09122891450     مسکن اداره برق اعضا
09122577121     مسکن اداره برق اعضا
09376401618     مسکن اداره برق اعضا
09376428225     مسکن اداره برق اعضا
09125068381     مسکن اداره برق اعضا
09122437890     مسکن اداره برق اعضا
09123240243     مسکن اداره برق اعضا
09122648671     مسکن اداره برق اعض
 
******************************
 
 ص - 13 )
 
09122786713     مسکن اداره برق اعضا
09121163249     مسکن اداره برق اعضا
09125540824     مسکن اداره برق اعضا
09352385343     مسکن اداره برق اعضا
09195914859     مسکن اداره برق اعضا
09126351088     مسکن اداره برق اعضا
09192124256     مسکن اداره برق اعضا
09194548588     مسکن اداره برق اعضا
09357656735     مسکن اداره برق اعضا
09127051676     مسکن اداره برق اعضا
09122255171     مسکن اداره برق اعضا
09193216297     مسکن اداره برق اعضا
09123039348     مسکن اداره برق اعضا
09125117929     مسکن اداره برق اعضا
09352229478     مسکن اداره برق اعضا
09195134812     مسکن اداره برق اعضا
09125158997     مسکن اداره برق اعضا
09155619160     مسکن اداره برق اعضا
09123833454     مسکن اداره برق اعضا
09353229017     مسکن اداره برق اعضا
09192042607     مسکن اداره برق اعضا
09124498860     مسکن اداره برق اعضا
09121787825     مسکن اداره برق اعضا
09121893389     مسکن اداره برق اعضا
09121765044     مسکن اداره برق اعضا
09125263655     مسکن اداره برق اعضا
09127636406     مسکن اداره برق اعضا
09121129483     مسکن اداره برق اعضا
09123759752     مسکن اداره برق اعضا
09363357624     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 14 )
 
09122948192     مسکن اداره برق اعضا
09124586268     مسکن اداره برق اعضا
09354055085     مسکن اداره برق اعضا
09193198165     مسکن اداره برق اعضا
09123862393     مسکن اداره برق اعضا
09127798942     مسکن اداره برق اعضا
09121279950     مسکن اداره برق اعضا
09126046450     مسکن اداره برق اعضا
09126607819     مسکن اداره برق اعضا
09121447623     مسکن اداره برق اعضا
09354164352     مسکن اداره برق اعضا
09373062517     مسکن اداره برق اعضا
09125826361     مسکن اداره برق اعضا
09181382187     مسکن اداره برق اعضا
09125026257     مسکن اداره برق اعضا
09123767066     مسکن اداره برق اعضا
09121623423     مسکن اداره برق اعضا
09126182399     مسکن اداره برق اعضا
09121236943     مسکن اداره برق اعضا
09121009360     مسکن اداره برق اعضا
09126946659     مسکن اداره برق اعضا
09122206990     مسکن اداره برق اعضا
09121165125     مسکن اداره برق اعضا
09127668816     مسکن اداره برق اعضا
09126135242     مسکن اداره برق اعضا
09192178464     مسکن اداره برق اعضا
09363351624     مسکن اداره برق اعضا
09124830091     مسکن اداره برق اعضا
09121989586     مسکن اداره برق اعضا
09125836983     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 15 )
 
09123848325     مسکن اداره برق اعضا
09123869062     مسکن اداره برق اعضا
09193633916     مسکن اداره برق اعضا
09126654613     مسکن اداره برق اعضا
09123171120     مسکن اداره برق اعضا
09381200741     مسکن اداره برق اعضا
09125468571     مسکن اداره برق اعضا
09124274416     مسکن اداره برق اعضا
09122488869     مسکن اداره برق اعضا
09398606898     مسکن اداره برق اعضا
09126280559     مسکن اداره برق اعضا
09194966659     مسکن اداره برق اعضا
09199270252     مسکن اداره برق اعضا
09127098909     مسکن اداره برق اعضا
09122849011     مسکن اداره برق اعضا
09193507234     مسکن اداره برق اعضا
09122410342     مسکن اداره برق اعضا
09121013951     مسکن اداره برق اعضا
09122638468     مسکن اداره برق اعضا
09192630340     مسکن اداره برق اعضا
09374550912     مسکن اداره برق اعضا
09178489247     مسکن اداره برق اعضا
09353348428     مسکن اداره برق اعضا
09122269015     مسکن اداره برق اعضا
09125647628     مسکن اداره برق اعضا
09125627939     مسکن اداره برق اعضا
09367718260     مسکن اداره برق اعضا
09399931436     مسکن اداره برق اعضا
09121352806     مسکن اداره برق اعضا
09121352806     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 16 )
 
09123588390     مسکن اداره برق اعضا
09122208347     مسکن اداره برق اعضا
09352670029     مسکن اداره برق اعضا
09125671961     مسکن اداره برق اعضا
09128825769     مسکن اداره برق اعضا
09354071578     مسکن اداره برق اعضا
09124722207     مسکن اداره برق اعضا
09196027912     مسکن اداره برق اعضا
09127668816     مسکن اداره برق اعضا
09125764518     مسکن اداره برق اعضا
09191366568     مسکن اداره برق اعضا
09121995304     مسکن اداره برق اعضا
09199051344     مسکن اداره برق اعضا
09192801760     مسکن اداره برق اعضا
09352371608     مسکن اداره برق اعضا
09355896141     مسکن اداره برق اعضا
09124830091     مسکن اداره برق اعضا
09124442629     مسکن اداره برق اعضا
09125691479     مسکن اداره برق اعضا
09378363465     مسکن اداره برق اعضا
09122688545     مسکن اداره برق اعضا
09192651297     مسکن اداره برق اعضا
09362529047     مسکن اداره برق اعضا
09192188671     مسکن اداره برق اعضا
09195525838     مسکن اداره برق اعضا
09124580394     مسکن اداره برق اعضا
09362226727     مسکن اداره برق اعضا
09121198565     مسکن اداره برق اعضا
09124112628     مسکن اداره برق اعضا
09125683459     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 17 )
 
09126125708     مسکن اداره برق اعضا
09195570476     مسکن اداره برق اعضا
09122247463     مسکن اداره برق اعضا
09123797594     مسکن اداره برق اعضا
09124143279     مسکن اداره برق اعضا
09127968482     مسکن اداره برق اعضا
09123803150     مسکن اداره برق اعضا
09125263655     مسکن اداره برق اعضا
09354932044     مسکن اداره برق اعضا
09354897931     مسکن اداره برق اعضا
09122381929     مسکن اداره برق اعضا
09355190571     مسکن اداره برق اعضا
09121030669     مسکن اداره برق اعضا
09121765044     مسکن اداره برق اعضا
09194247876     مسکن اداره برق اعضا
09121118614     مسکن اداره برق اعضا
09123845313     مسکن اداره برق اعضا
09122580168     مسکن اداره برق اعضا
09124641794     مسکن اداره برق اعضا
09124623952     مسکن اداره برق اعضا
09123854726     مسکن اداره برق اعضا
09122005032     مسکن اداره برق اعضا
09123217107     مسکن اداره برق اعضا
09122005032     مسکن اداره برق اعضا
09194634553     مسکن اداره برق اعضا
09122362506     مسکن اداره برق اعضا
09161131661     مسکن اداره برق اعضا
09163122982     مسکن اداره برق اعضا
09121022834     مسکن اداره برق اعضا
09122973683     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 18 )
 
09125633263     مسکن اداره برق اعضا
09125190723     مسکن اداره برق اعضا
09125605978     مسکن اداره برق اعضا
09122882430     مسکن اداره برق اعضا
09125605978     مسکن اداره برق اعضا
09123116342     مسکن اداره برق اعضا
09125404059     مسکن اداره برق اعضا
09122750429     مسکن اداره برق اعضا
09123891990     مسکن اداره برق اعضا
09123800786     مسکن اداره برق اعضا
09123275807     مسکن اداره برق اعضا
09124370465     مسکن اداره برق اعضا
09125041924     مسکن اداره برق اعضا
09125665662     مسکن اداره برق اعضا
09124610925     مسکن اداره برق اعضا
09121019641     مسکن اداره برق اعضا
09351019631     مسکن اداره برق اعضا
09127146219     مسکن اداره برق اعضا
09123076675     مسکن اداره برق اعضا
09123074475     مسکن اداره برق اعضا
09125836982     مسکن اداره برق اعضا
09192629025     مسکن اداره برق اعضا
09124463239     مسکن اداره برق اعضا
09121344345     مسکن اداره برق اعضا
09183670545     مسکن اداره برق اعضا
09355075223     مسکن اداره برق اعضا
09121473398     مسکن اداره برق اعضا
09127137479     مسکن اداره برق اعضا
09124646230     مسکن اداره برق اعضا
09362907106     مسکن اداره برق اعض
 
******************************
 
 ص - 19 )
 
09355280521     مسکن اداره برق اعضا
09192276649     مسکن اداره برق اعضا
09128182545     مسکن اداره برق اعضا
09125607601     مسکن اداره برق اعضا
09125637939     مسکن اداره برق اعضا
09124032217     مسکن اداره برق اعضا
09126164129     مسکن اداره برق اعضا
09126045434     مسکن اداره برق اعضا
09123600390     مسکن اداره برق اعضا
09122208347     مسکن اداره برق اعضا
09366415663     مسکن اداره برق اعضا
09122981409     مسکن اداره برق اعضا
09126790252     مسکن اداره برق اعضا
09123665426     مسکن اداره برق اعضا
09122574159     مسکن اداره برق اعضا
09123632361     مسکن اداره برق اعضا
09357339063     مسکن اداره برق اعضا
09121006112     مسکن اداره برق اعضا
09124245063     مسکن اداره برق اعضا
09127167165     مسکن اداره برق اعضا
09376873405     مسکن اداره برق اعضا
09364067002     مسکن اداره برق اعضا
09125637226     مسکن اداره برق اعضا
09123374750     مسکن اداره برق اعضا
09124602034     مسکن اداره برق اعضا
09127967405     مسکن اداره برق اعضا
09124303021     مسکن اداره برق اعضا
09333555933     مسکن اداره برق اعضا
09363790030     مسکن اداره برق اعضا
09196982364     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 20 )
 
09124046691     مسکن اداره برق اعضا
09123797807     مسکن اداره برق اعضا
09351833779     مسکن اداره برق اعضا
09125698292     مسکن اداره برق اعضا
09122872950     مسکن اداره برق اعضا
09125019266     مسکن اداره برق اعضا
09124619079     مسکن اداره برق اعضا
09122367108     مسکن اداره برق اعضا
09126017816     مسکن اداره برق اعضا
09124248734     مسکن اداره برق اعضا
09126932922     مسکن اداره برق اعضا
09125343708     مسکن اداره برق اعضا
09121776841     مسکن اداره برق اعضا
09191661533     مسکن اداره برق اعضا
09382904583     مسکن اداره برق اعضا
09126051479     مسکن اداره برق اعضا
09192182188     مسکن اداره برق اعضا
09365473861     مسکن اداره برق اعضا
09123504163     مسکن اداره برق اعضا
09123727393     مسکن اداره برق اعضا
09123672902     مسکن اداره برق اعضا
09125014480     مسکن اداره برق اعضا
09123158022     مسکن اداره برق اعضا
09387531530     مسکن اداره برق اعضا
09123259544     مسکن اداره برق اعضا
09121061461     مسکن اداره برق اعضا
09194493915     مسکن اداره برق اعضا
09194493995     مسکن اداره برق اعضا
09121204777     مسکن اداره برق اعضا
09125387521     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 21 )
 
0923155638      مسکن اداره برق اعضا
09122575537     مسکن اداره برق اعضا
09127967393     مسکن اداره برق اعضا
09192131663     مسکن اداره برق اعضا
09192977525     مسکن اداره برق اعضا
09123833454     مسکن اداره برق اعضا
09387970359     مسکن اداره برق اعضا
09123480053     مسکن اداره برق اعضا
09121482009     مسکن اداره برق اعضا
09192631627     مسکن اداره برق اعضا
09123335620     مسکن اداره برق اعضا
09126134051     مسکن اداره برق اعضا
09354065677     مسکن اداره برق اعضا
09124936632     مسکن اداره برق اعضا
09126781267     مسکن اداره برق اعضا
09125506227     مسکن اداره برق اعضا
09126798834     مسکن اداره برق اعضا
09121215769     مسکن اداره برق اعضا
09123214181     مسکن اداره برق اعضا
09125656027     مسکن اداره برق اعضا
09388263050     مسکن اداره برق اعضا
09127152949     مسکن اداره برق اعضا
09126709615     مسکن اداره برق اعضا
09126709615     مسکن اداره برق اعضا
09122252095     مسکن اداره برق اعضا
09124673955     مسکن اداره برق اعضا
09122872416     مسکن اداره برق اعضا
09121784908     مسکن اداره برق اعضا
09124262737     مسکن اداره برق اعضا
09123591810     مسکن اداره
 
******************************
 
 ص - 22 )
 
09126050925     مسکن اداره برق اعضا
09124546212     مسکن اداره برق اعضا
09192121019     مسکن اداره برق اعضا
09389028800     مسکن اداره برق اعضا
09127249352     مسکن اداره برق اعضا
09123048417     مسکن اداره برق اعضا
09123944497     مسکن اداره برق اعضا
09125666259     مسکن اداره برق اعضا
09123944497     مسکن اداره برق اعضا
09122507708     مسکن اداره برق اعضا
09352522986     مسکن اداره برق اعضا
09121762858     مسکن اداره برق اعضا
09121575768     مسکن اداره برق اعضا
09127423064     مسکن اداره برق اعضا
09365465145     مسکن اداره برق اعضا
09199117232     مسکن اداره برق اعضا
09102305450     مسکن اداره برق اعضا
09125463303     مسکن اداره برق اعضا
09356633536     مسکن اداره برق اعضا
09369421430     مسکن اداره برق اعضا
09125626963     مسکن اداره برق اعضا
09194610732     مسکن اداره برق اعضا
09122005573     مسکن اداره برق اعضا
09363681872     مسکن اداره برق اعضا
09121387208     مسکن اداره برق اعضا
09352174260     مسکن اداره برق اعضا
09126635021     مسکن اداره برق اعضا
09125600461     مسکن اداره برق اعضا
09121323387     مسکن اداره برق اعضا
09366302127     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 23 )
 
09125385535     مسکن اداره برق اعضا
09126198238     مسکن اداره برق اعضا
09133335921     مسکن اداره برق اعضا
09126168238     مسکن اداره برق اعضا
09191676553     مسکن اداره برق اعضا
09121362989     مسکن اداره برق اعضا
09123856049     مسکن اداره برق اعضا
09122098720     مسکن اداره برق اعضا
09126731082     مسکن اداره برق اعضا
09121891695     مسکن اداره برق اعضا
09195532558     مسکن اداره برق اعضا
09121450627     مسکن اداره برق اعضا
09121030699     مسکن اداره برق اعضا
09121765044     مسکن اداره برق اعضا
09123613352     مسکن اداره برق اعضا
09124206264     مسکن اداره برق اعضا
09123039348     مسکن اداره برق اعضا
09355078982     مسکن اداره برق اعضا
09355078382     مسکن اداره برق اعضا
09127279840     مسکن اداره برق اعضا
09121000472     مسکن اداره برق اعضا
09355112324     مسکن اداره برق اعضا
09126238684     مسکن اداره برق اعضا
09124097855     مسکن اداره برق اعضا
09125459800     مسکن اداره برق اعضا
09369635889     مسکن اداره برق اعضا
09126264608     مسکن اداره برق اعضا
09126464483     مسکن اداره برق اعضا
09192931134     مسکن اداره برق اعضا
09126443460     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 24 )
 
09126129640     مسکن اداره برق اعضا
09125831021     مسکن اداره برق اعضا
09366717771     مسکن اداره برق اعضا
09122255171     مسکن اداره برق اعضا
09122872416     مسکن اداره برق اعضا
09123334982     مسکن اداره برق اعضا
09124830673     مسکن اداره برق اعضا
09193173169     مسکن اداره برق اعضا
09395482404     مسکن اداره برق اعضا
09126959318     مسکن اداره برق اعضا
09358144999     مسکن اداره برق اعضا
09123379558     مسکن اداره برق اعضا
09352602635     مسکن اداره برق اعضا
09389074776     مسکن اداره برق اعضا
09126845147     مسکن اداره برق اعضا
09122254542     مسکن اداره برق اعضا
09122979810     مسکن اداره برق اعضا
09388896061     مسکن اداره برق اعضا
09126282694     مسکن اداره برق اعضا
09351361209     مسکن اداره برق اعضا
09121966177     مسکن اداره برق اعضا
09131865923     مسکن اداره برق اعضا
09125646720     مسکن اداره برق اعضا
09121613578     مسکن اداره برق اعضا
09359950206     مسکن اداره برق اعضا
09187356977     مسکن اداره برق اعضا
09194040626     مسکن اداره برق اعضا
09125245894     مسکن اداره برق اعضا
09121361936     مسکن اداره برق اعضا
09121692567     مسکن اداره برق اعض
 
******************************
 
 ص - 25 )
 
09123274551     مسکن اداره برق اعضا
09353835618     مسکن اداره برق اعضا
09125017214     مسکن اداره برق اعضا
09355058223     مسکن اداره برق اعضا
09126791082     مسکن اداره برق اعضا
09121118614     مسکن اداره برق اعضا
09191782188     مسکن اداره برق اعضا
09127623367     مسکن اداره برق اعضا
09126222365     مسکن اداره برق اعضا
09352336504     مسکن اداره برق اعضا
09121260675     مسکن اداره برق اعضا
09194634553     مسکن اداره برق اعضا
09122362506     مسکن اداره برق اعضا
09354087816     مسکن اداره برق اعضا
09124252391     مسکن اداره برق اعضا
09111489688     مسکن اداره برق اعضا
09112312532     مسکن اداره برق اعضا
09193803701     مسکن اداره برق اعضا
09121931779     مسکن اداره برق اعضا
09355947066     مسکن اداره برق اعضا
09123040668     مسکن اداره برق اعضا
09126381713     مسکن اداره برق اعضا
09121347648     مسکن اداره برق اعضا
09127667073     مسکن اداره برق اعضا
09191690781     مسکن اداره برق اعضا
09125079101     مسکن اداره برق اعضا
09123445001     مسکن اداره برق اعضا
09127176133     مسکن اداره برق اعضا
09370606119     مسکن اداره برق اعضا
09123369853     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 26 )
 
09124643442     مسکن اداره برق اعضا
09123201261     مسکن اداره برق اعضا
09123043945     مسکن اداره برق اعضا
09121974438     مسکن اداره برق اعضا
09127988341     مسکن اداره برق اعضا
09121063450     مسکن اداره برق اعضا
09121500239     مسکن اداره برق اعضا
09123147621     مسکن اداره برق اعضا
09121762858     مسکن اداره برق اعضا
09123720591     مسکن اداره برق اعضا
09352528402     مسکن اداره برق اعضا
09126044613     مسکن اداره برق اعضا
09123016860     مسکن اداره برق اعضا
09126444539     مسکن اداره برق اعضا
09121642610     مسکن اداره برق اعضا
09122507708     مسکن اداره برق اعضا
09122302284     مسکن اداره برق اعضا
09123627377     مسکن اداره برق اعضا
09126613391     مسکن اداره برق اعضا
09123872123     مسکن اداره برق اعضا
09123172123     مسکن اداره برق اعضا
09125046802     مسکن اداره برق اعضا
09122645388     مسکن اداره برق اعضا
09125541311     مسکن اداره برق اعضا
09127616395     مسکن اداره برق اعضا
09122110194     مسکن اداره برق اعضا
09121464285     مسکن اداره برق اعضا
09127135322     مسکن اداره برق اعضا
09125783499     مسکن اداره برق اعضا
09122445700     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 27 )
 
09351401256     مسکن اداره برق اعضا
09121765044     مسکن اداره برق اعضا
09121030699     مسکن اداره برق اعضا
09126397081     مسکن اداره برق اعضا
09125752510     مسکن اداره برق اعضا
09378914174     مسکن اداره برق اعضا
09125491459     مسکن اداره برق اعضا
09363849293     مسکن اداره برق اعضا
09122265569     مسکن اداره برق اعضا
09194888447     مسکن اداره برق اعضا
09194445926     مسکن اداره برق اعضا
09121369082     مسکن اداره برق اعضا
09124612884     مسکن اداره برق اعضا
09122449831     مسکن اداره برق اعضا
09196820686     مسکن اداره برق اعضا
09196820686     مسکن اداره برق اعضا
09163998426     مسکن اداره برق اعضا
09123854108     مسکن اداره برق اعضا
09354493660     مسکن اداره برق اعضا
09354459509     مسکن اداره برق اعضا
09126753200     مسکن اداره برق اعضا
09359861720     مسکن اداره برق اعضا
09125871768     مسکن اداره برق اعضا
09127177214     مسکن اداره برق اعضا
09395170705     مسکن اداره برق اعضا
09122272775     مسکن اداره برق اعضا
09122149532     مسکن اداره برق اعضا
09131194527     مسکن اداره برق اعضا
09123350122     مسکن اداره برق اعضا
09123101968     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 28 )
 
09123626213     مسکن اداره برق اعضا
09121166796     مسکن اداره برق اعضا
09122595969     مسکن اداره برق اعضا
09195176695     مسکن اداره برق اعضا
09123869219     مسکن اداره برق اعضا
09190317120     مسکن اداره برق اعضا
09123024329     مسکن اداره برق اعضا
09123711084     مسکن اداره برق اعضا
09125071030     مسکن اداره برق اعضا
09122772269     مسکن اداره برق اعضا
09121092704     مسکن اداره برق اعضا
09122657619     مسکن اداره برق اعضا
09123456427     مسکن اداره برق اعضا
09124890345     مسکن اداره برق اعضا
09121196181     مسکن اداره برق اعضا
09123909058     مسکن اداره برق اعضا
09127967405     مسکن اداره برق اعضا
09124303021     مسکن اداره برق اعضا
09121123458     مسکن اداره برق اعضا
09125905288     مسکن اداره برق اعضا
09359950034     مسکن اداره برق اعضا
09359950133     مسکن اداره برق اعضا
09359950206     مسکن اداره برق اعضا
09359950135     مسکن اداره برق اعضا
09122851302     مسکن اداره برق اعضا
09375656501     مسکن اداره برق اعضا
09125246643     مسکن اداره برق اعضا
09352335966     مسکن اداره برق اعضا
09374532816     مسکن اداره برق اعضا
09124501883     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 29 )
 
09128162262     مسکن اداره برق اعضا
09122507463     مسکن اداره برق اعضا
09192630340     مسکن اداره برق اعضا
09123801302     مسکن اداره برق اعضا
09127117120     مسکن اداره برق اعضا
09366415663     مسکن اداره برق اعضا
09123498265     مسکن اداره برق اعضا
09121364128     مسکن اداره برق اعضا
09125340494     مسکن اداره برق اعضا
09191769645     مسکن اداره برق اعضا
09128611780     مسکن اداره برق اعضا
09121493625     مسکن اداره برق اعضا
09121752206     مسکن اداره برق اعضا
09126790252     مسکن اداره برق اعضا
09122851884     مسکن اداره برق اعضا
09126898047     مسکن اداره برق اعضا
09109557635     مسکن اداره برق اعضا
09126763644     مسکن اداره برق اعضا
09121490731     مسکن اداره برق اعضا
09121958300     مسکن اداره برق اعضا
09126507284     مسکن اداره برق اعضا
09354725692     مسکن اداره برق اعضا
09125663668     مسکن اداره برق اعضا
09125544180     مسکن اداره برق اعضا
09124438814     مسکن اداره برق اعضا
09373058906     مسکن اداره برق اعضا
09191618948     مسکن اداره برق اعضا
09125384937     مسکن اداره برق اعضا
09354287532     مسکن اداره برق اعضا
09354101409     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 30 )
 
09122437890     مسکن اداره برق اعضا
09122981504     مسکن اداره برق اعضا
09125041924     مسکن اداره برق اعضا
09360855547     مسکن اداره برق اعضا
09122381929     مسکن اداره برق اعضا
09124833674     مسکن اداره برق اعضا
09124833674     مسکن اداره برق اعضا
09121003318     مسکن اداره برق اعضا
09122048550     مسکن اداره برق اعضا
09392048550     مسکن اداره برق اعضا
09124616004     مسکن اداره برق اعضا
09161131661     مسکن اداره برق اعضا
09163122982     مسکن اداره برق اعضا
09126972944     مسکن اداره برق اعضا
09194064612     مسکن اداره برق اعضا
09123132088     مسکن اداره برق اعضا
09125657039     مسکن اداره برق اعضا
09122398216     مسکن اداره برق اعضا
09123794403     مسکن اداره برق اعضا
09127279540     مسکن اداره برق اعضا
09124322395     مسکن اداره برق اعضا
09122601474     مسکن اداره برق اعضا
09193062539     مسکن اداره برق اعضا
09123575119     مسکن اداره برق اعضا
09123153150     مسکن اداره برق اعضا
09125279320     مسکن اداره برق اعضا
09385653743     مسکن اداره برق اعضا
09121347648     مسکن اداره برق اعضا
09124543691     مسکن اداره برق اعضا
09123751972     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 31 )
 
09124100934     مسکن اداره برق اعضا
09123614586     مسکن اداره برق اعضا
09371108429     مسکن اداره برق اعضا
09125631369     مسکن اداره برق اعضا
09123215383     مسکن اداره برق اعضا
09196313906     مسکن اداره برق اعضا
09124962967     مسکن اداره برق اعضا
09355896141     مسکن اداره برق اعضا
09122406548     مسکن اداره برق اعضا
09125500764     مسکن اداره برق اعضا
09192042307     مسکن اداره برق اعضا
09194927104     مسکن اداره برق اعضا
09355058223     مسکن اداره برق اعضا
09123307321     مسکن اداره برق اعضا
09125208389     مسکن اداره برق اعضا
09123627377     مسکن اداره برق اعضا
09193247301     مسکن اداره برق اعضا
09123260763     مسکن اداره برق اعضا
09122832452     مسکن اداره برق اعضا
09192121019     مسکن اداره برق اعضا
09389028800     مسکن اداره برق اعضا
09356374910     مسکن اداره برق اعضا
09124090185     مسکن اداره برق اعضا
09124672572     مسکن اداره برق اعضا
09124469465     مسکن اداره برق اعضا
09122832811     مسکن اداره برق اعضا
09125571755     مسکن اداره برق اعضا
09121249379     مسکن اداره برق اعضا
09379325223     مسکن اداره برق اعضا
09122937162     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 32 )
 
09124901622     مسکن اداره برق اعضا
09125409318     مسکن اداره برق اعضا
09124102150     مسکن اداره برق اعضا
09127264992     مسکن اداره برق اعضا
09161115099     مسکن اداره برق اعضا
09375902838     مسکن اداره برق اعضا
09122462637     مسکن اداره برق اعضا
09124780757     مسکن اداره برق اعضا
09124226770     مسکن اداره برق اعضا
09195570476     مسکن اداره برق اعضا
09123153374     مسکن اداره برق اعضا
09123671985     مسکن اداره برق اعضا
09124437094     مسکن اداره برق اعضا
09124069007     مسکن اداره برق اعضا
09125040026     مسکن اداره برق اعضا
09124722207     مسکن اداره برق اعضا
09370777408     اعضا همکار اعضا همکار
09192188671     اعضا همکار اعضا همکار
09124976865     اعضا همکار اعضا همکار
09123024386     اعضا همکار اعضا همکار
09123001257     اعضا همکار اعضا همکار
09124976865     مسکن اداره برق اعضا
09124245063     مسکن اداره برق اعضا
09124244839     مسکن اداره برق اعضا
09128099156     مسکن اداره برق اعضا
09193008841     مسکن اداره برق اعضا
09124286631     مسکن اداره برق اعضا
09122750429     مسکن اداره برق اعضا
09123195973     مسکن اداره برق اعضا
09123369853     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 33 )
 
09357779192     مسکن اداره برق اعضا
09356980166     مسکن اداره برق اعضا
09125971055     مسکن اداره برق اعضا
09123778731     مسکن اداره برق اعضا
09388700667     مسکن اداره برق اعضا
09123211002     مسکن اداره برق اعضا
09355112324     مسکن اداره برق اعضا
09333555933     مسکن اداره برق اعضا
09363790030     مسکن اداره برق اعضا
09121858691     مسکن اداره برق اعضا
09126330274     مسکن اداره برق اعضا
09123215383     مسکن اداره برق اعضا
09127098909     مسکن اداره برق اعضا
09126010186     مسکن اداره برق اعضا
09121183658     مسکن اداره برق اعضا
09128279650     مسکن اداره برق اعضا
09128279650     مسکن اداره برق اعضا
09127905634     مسکن اداره برق اعضا
09121889498     مسکن اداره برق اعضا
09193636417     مسکن اداره برق اعضا
09127847726     مسکن اداره برق اعضا
09127099809     مسکن اداره برق اعضا
09191875004     مسکن اداره برق اعضا
09192136059     مسکن اداره برق اعضا
09190673127     مسکن اداره برق اعضا
09197302986     مسکن اداره برق اعضا
09376072350     مسکن اداره برق اعضا
09121204583     مسکن اداره برق اعضا
09125259629     مسکن اداره برق اعضا
09191756030     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 34 )
 
09122370053     مسکن اداره برق اعضا
09123399890     مسکن اداره برق اعضا
09125255259     مسکن اداره برق اعضا
09123379478     مسکن اداره برق اعضا
09128234944     مسکن اداره برق اعضا
09123400407     مسکن اداره برق اعضا
09121403446     مسکن اداره برق اعضا
09124613413     مسکن اداره برق اعضا
09122750429     مسکن اداره برق اعضا
09122270245     مسکن اداره برق اعضا
09198173013     مسکن اداره برق اعضا
09376133795     مسکن اداره برق اعضا
09351166283     مسکن اداره برق اعضا
09354891821     مسکن اداره برق اعضا
09195918965     مسکن اداره برق اعضا
09125662046     مسکن اداره برق اعضا
09163122982     مسکن اداره برق اعضا
09161131661     مسکن اداره برق اعضا
09125306310     مسکن اداره برق اعضا
09126179310     مسکن اداره برق اعضا
09126019094     مسکن اداره برق اعضا
09126029094     مسکن اداره برق اعضا
09191201382     مسکن اداره برق اعضا
09354642315     مسکن اداره برق اعضا
09126232213     مسکن اداره برق اعضا
09127833808     مسکن اداره برق اعضا
09121765312     مسکن اداره برق اعضا
09124120904     مسکن اداره برق اعضا
09122948583     مسکن اداره برق اعضا
09194470059     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 35 )
 
09122666592     مسکن اداره برق اعضا
09122454457     مسکن اداره برق اعضا
09126113804     مسکن اداره برق اعضا
09126966820     مسکن اداره برق اعضا
09124354818     مسکن اداره برق اعضا
09123379558     مسکن اداره برق اعضا
09126966026     مسکن اداره برق اعضا
09125632539     مسکن اداره برق اعضا
09121725671     مسکن اداره برق اعضا
09193800214     مسکن اداره برق اعضا
09124049864     مسکن اداره برق اعضا
09358801246     مسکن اداره برق اعضا
09123616658     مسکن اداره برق اعضا
09121051890     مسکن اداره برق اعضا
09121839608     مسکن اداره برق اعضا
09121548359     مسکن اداره برق اعضا
09122113718     مسکن اداره برق اعضا
09122306694     مسکن اداره برق اعضا
09127063769     مسکن اداره برق اعضا
09124102367     مسکن اداره برق اعضا
09123459936     مسکن اداره برق اعضا
09356352273     مسکن اداره برق اعضا
09193087072     مسکن اداره برق اعضا
09123667422     مسکن اداره برق اعضا
09123666939     مسکن اداره برق اعضا
09123379478     مسکن اداره برق اعضا
09126464483     مسکن اداره برق اعضا
09128234944     مسکن اداره برق اعضا
09123667422     مسکن اداره برق اعضا
09123048417     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 36 )
 
09398337477     مسکن اداره برق اعضا
0912815+937     مسکن اداره برق اعضا
09121140298     مسکن اداره برق اعضا
09352487763     مسکن اداره برق اعضا
09126847102     مسکن اداره برق اعضا
09388686025     مسکن اداره برق اعضا
09123890312     مسکن اداره برق اعضا
09144005339     مسکن اداره برق اعضا
09148743862     مسکن اداره برق اعضا
09391263788     مسکن اداره برق اعضا
09125826361     مسکن اداره برق اعضا
09193836221     مسکن اداره برق اعضا
09127815427     مسکن اداره برق اعضا
09122042013     مسکن اداره برق اعضا
09193173169     مسکن اداره برق اعضا
09125161522     مسکن اداره برق اعضا
09125629390     مسکن اداره برق اعضا
09125955131     مسکن اداره برق اعضا
09122396683     مسکن اداره برق اعضا
09126201048     مسکن اداره برق اعضا
09126620394     مسکن اداره برق اعضا
09126158500     مسکن اداره برق اعضا
09125905288     مسکن اداره برق اعضا
09128016389     مسکن اداره برق اعضا
09125079101     مسکن اداره برق اعضا
09357251859     مسکن اداره برق اعضا
09192637282     مسکن اداره برق اعضا
09128612899     مسکن اداره برق اعضا
09125599031     مسکن اداره برق اعضا
09121184727     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 37 )
 
09123498055     مسکن اداره برق اعضا
09366860027     مسکن اداره برق اعضا
09355109680     مسکن اداره برق اعضا
09191076135     مسکن اداره برق اعضا
09124140435     مسکن اداره برق اعضا
09127781614     مسکن اداره برق اعضا
09193041784     مسکن اداره برق اعضا
09192141208     مسکن اداره برق اعضا
09124484362     مسکن اداره برق اعضا
09124455228     مسکن اداره برق اعضا
09123540611     مسکن اداره برق اعضا
09125365899     مسکن اداره برق اعضا
09127032687     مسکن اداره برق اعضا
09121257423     مسکن اداره برق اعضا
09365973243     مسکن اداره برق اعضا
09125148318     مسکن اداره برق اعضا
09389317511     مسکن اداره برق اعضا
09123790163     مسکن اداره برق اعضا
09123790163     مسکن اداره برق اعضا
09192170864     مسکن اداره برق اعضا
09125302915     مسکن اداره برق اعضا
09123491147     مسکن اداره برق اعضا
09125807731     مسکن اداره برق اعضا
09126652896     مسکن اداره برق اعضا
09126432549     مسکن اداره برق اعضا
09353009101     مسکن اداره برق اعضا
09125602068     مسکن اداره برق اعضا
09123255596     مسکن اداره برق اعضا
09122771241     مسکن اداره برق اعضا
09193247301     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 38 )
 
09126900359     مسکن اداره برق اعضا
09123097115     مسکن اداره برق اعضا
09123403139     مسکن اداره برق اعضا
09122159582     مسکن اداره برق اعضا
09122445700     مسکن اداره برق اعضا
09134100527     مسکن اداره برق اعضا
09123274551     مسکن اداره برق اعضا
09121833957     مسکن اداره برق اعضا
09193409464     مسکن اداره برق اعضا
09126572762     مسکن اداره برق اعضا
09125409318     مسکن اداره برق اعضا
09121191606     مسکن اداره برق اعضا
09125230236     مسکن اداره برق اعضا
09355182050     مسکن اداره برق اعضا
09193232907     مسکن اداره برق اعضا
09365235316     مسکن اداره برق اعضا
09124676093     مسکن اداره برق اعضا
09121692025     مسکن اداره برق اعضا
09122270245     مسکن اداره برق اعضا
09122057442     مسکن اداره برق اعضا
09123579225     مسکن اداره برق اعضا
09121267494     مسکن اداره برق اعضا
09125203151     مسکن اداره برق اعضا
09131114131     مسکن اداره برق اعضا
09127062288     مسکن اداره برق اعضا
09127062287     مسکن اداره برق اعضا
09136484959     مسکن اداره برق اعضا
09122267219     مسکن اداره برق اعضا
09123484696     مسکن اداره برق اعضا
09197325735     مسکن اداره برق اعضا
09122721400     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 39 )
 
09144108361     مسکن اداره برق اعضا
09126067547     مسکن اداره برق اعضا
09197204378     مسکن اداره برق اعضا
09126671464     مسکن اداره برق اعضا
09122574080     مسکن اداره برق اعضا
09127984692     مسکن اداره برق اعضا
09194064612     مسکن اداره برق اعضا
09132765046     مسکن اداره برق اعضا
09122450803     مسکن اداره برق اعضا
09125011427     مسکن اداره برق اعضا
09126582316     مسکن اداره برق اعضا
09191406593     مسکن اداره برق اعضا
09125173974     مسکن اداره برق اعضا
09192200015     مسکن اداره برق اعضا
09122570018     مسکن اداره برق اعضا
09124751302     مسکن اداره برق اعضا
09121347648     مسکن اداره برق اعضا
09128610195     مسکن اداره برق اعضا
09123157882     مسکن اداره برق اعضا
09369184110     مسکن اداره برق اعضا
09124345446     مسکن اداره برق اعضا
09121404869     مسکن اداره برق اعضا
09135483841     مسکن اداره برق اعضا
09123040380     مسکن اداره برق اعضا
09121271293     مسکن اداره برق اعضا
09126464927     مسکن اداره برق اعضا
09123022203     مسکن اداره برق اعضا
09132612624     مسکن اداره برق اعضا
09122389243     مسکن اداره برق اعضا
09124206841     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 40 )
 
09121064697     مسکن اداره برق اعضا
09124382803     مسکن اداره برق اعضا
09190856301     مسکن اداره برق اعضا
09127938425     مسکن اداره برق اعضا
09123667422     مسکن اداره برق اعضا
09123603573     مسکن اداره برق اعضا
09122071619     مسکن اداره برق اعضا
09121344335     مسکن اداره برق اعضا
09372522986     مسکن اداره برق اعضا
09355157115     مسکن اداره برق اعضا
09122719891     مسکن اداره برق اعضا
09121147568     مسکن اداره برق اعضا
09126209464     مسکن اداره برق اعضا
09125773570     مسکن اداره برق اعضا
09126585016     مسکن اداره برق اعضا
09125347749     مسکن اداره برق اعضا
09125626963     مسکن اداره برق اعضا
09123842269     مسکن اداره برق اعضا
09151120665     مسکن اداره برق اعضا
09121756563     مسکن اداره برق اعضا
09126084901     مسکن اداره برق اعضا
09123135970     مسکن اداره برق اعضا
09124751500     مسکن اداره برق اعضا
09124345721     مسکن اداره برق اعضا
09351166285     مسکن اداره برق اعضا
09391410034     مسکن اداره برق اعضا
09125083419     مسکن اداره برق اعضا
09122177908     مسکن اداره برق اعضا
09122145408     مسکن اداره برق اعضا
09125629863     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 41 )
 
09127616397     مسکن اداره برق اعضا
09123044095     مسکن اداره برق اعضا
09125137197     مسکن اداره برق اعضا
09125621735     مسکن اداره برق اعضا
09195081185     مسکن اداره برق اعضا
09121090589     مسکن اداره برق اعضا
09123901948     مسکن اداره برق اعضا
09121351298     مسکن اداره برق اعضا
09183585637     مسکن اداره برق اعضا
09125279320     مسکن اداره برق اعضا
09192008103     مسکن اداره برق اعضا
09123544132     مسکن اداره برق اعضا
09123792906     مسکن اداره برق اعضا
09193087072     مسکن اداره برق اعضا
09123666939     مسکن اداره برق اعضا
09125368758     مسکن اداره برق اعضا
09125956855     مسکن اداره برق اعضا
09122344337     مسکن اداره برق اعضا
09126019785     مسکن اداره برق اعضا
09125406683     مسکن اداره برق اعضا
09127161483     مسکن اداره برق اعضا
09195384074     مسکن اداره برق اعضا
09352217790     مسکن اداره برق اعضا
09126036296     مسکن اداره برق اعضا
09371810064     مسکن اداره برق اعضا
09197285245     مسکن اداره برق اعضا
09126430705     مسکن اداره برق اعضا
09122037921     مسکن اداره برق اعضا
09354528478     مسکن اداره برق اعضا
09390805014     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 42 )
 
09127616397     مسکن اداره برق اعضا
09123044095     مسکن اداره برق اعضا
09125137197     مسکن اداره برق اعضا
09125621735     مسکن اداره برق اعضا
09195081185     مسکن اداره برق اعضا
09121090589     مسکن اداره برق اعضا
09123901948     مسکن اداره برق اعضا
09121351298     مسکن اداره برق اعضا
09183585637     مسکن اداره برق اعضا
09125279320     مسکن اداره برق اعضا
09192008103     مسکن اداره برق اعضا
09123544132     مسکن اداره برق اعضا
09123792906     مسکن اداره برق اعضا
09193087072     مسکن اداره برق اعضا
09123666939     مسکن اداره برق اعضا
09125368758     مسکن اداره برق اعضا
09125956855     مسکن اداره برق اعضا
09122344337     مسکن اداره برق اعضا
09126019785     مسکن اداره برق اعضا
09125406683     مسکن اداره برق اعضا
09127161483     مسکن اداره برق اعضا
09195384074     مسکن اداره برق اعضا
09352217790     مسکن اداره برق اعضا
09126036296     مسکن اداره برق اعضا
09371810064     مسکن اداره برق اعضا
09197285245     مسکن اداره برق اعضا
09126430705     مسکن اداره برق اعضا
09122037921     مسکن اداره برق اعضا
09354528478     مسکن اداره برق اعضا
09390805014     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 
 ص - 43 )
 
09125385951     مسکن اداره برق اعضا
09393252027     مسکن اداره برق اعضا
09187356977     مسکن اداره برق اعضا
09368657620     مسکن اداره برق اعضا
09122377696     مسکن اداره برق اعضا
09127819978     مسکن اداره برق اعضا
09121859300     مسکن اداره برق اعضا
09398613003     مسکن اداره برق اعضا
09122757734     مسکن اداره برق اعضا
09125836983     مسکن اداره برق اعضا
09357291570     مسکن اداره برق اعضا
09125385951     مسکن اداره برق اعضا
09393252027     مسکن اداره برق اعضا
09368657620     مسکن اداره برق اعضا
09187356977     مسکن اداره برق اعضا
09122377696     مسکن اداره برق اعضا
09127819978     مسکن اداره برق اعضا
09121859300     مسکن اداره برق اعضا
09398613003     مسکن اداره برق اعضا
09122757734     مسکن اداره برق اعضا
09125836983     مسکن اداره برق اعضا
09357291570     مسکن اداره برق اعضا
09125353189     مسکن اداره برق اعضا
 
******************************
 

***********************

 

قسمت دوم لیست شماره تلفن اعضاء در ادامه مطلب

 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 10:52 | نویسنده : میثم یاوری |

داستان تعاونی .

سه شنبه 5 اسفند1393 ساعت: 2:20

توسط:علی تهرانی

 

داستان تعاونی
حضور همه دوستان و همدردان تعاونی مسکن برق تهران سلام و عرض ادب . با توجه به نقشه شهر هشتگرد حدود و ابعاد و فازها و املاک و نوع کاربری تراکم و فضاهای مسکونی و اداری و تجاری و سبز و عمومی و آموزشی و ...فاز 5 کاملآ مشخص شده و نقشه ای که شهر سازی داده همان است که بصورت بلوک 1 و 2 و 3 و 4 و 5 زمانی به در و دیوار تعاونی آویزان بود . میزان تراکم این فاز که با رنگ زرد مشخص شده 120 درصد از قبل تعیین شده است . عمران نیز خیابان های اصلی آب و برق جوی آب و فاضلآب (زیرساخت های شهری) را چند سال پیش کشیده است . این زمین ها همان 226 هکتاری است که 1447 نام گذاری شده و به 10070 سهم تقسیم شده است . یعنی هر نفر ناخالص 5/224 متر و همه چیز این زمین درست است و با توجه به رفع توقیف و حکم قاضی فقط باید زمین ها به مالکین تحویل داد . در این قسمت احتمال تقلب کم می باشد . مثلآ یک زمین را با وکالت می توان به چند نفر فروخت و این افراد از یکدیگر خبر نداشته باشند . معمولآ دلال مبادرت به این کار می کند و اولین نفر را دادگاه مالک شناخته و دیگران بعنوان مال باخته شکایت کرده و خواهان بازداشت و جبران خسارت از کلاه بردار (دلال) می شوند . انشاال... چنین نباشد .تا ایجا زمینی کم نمی باشد .

 

فاز چهار کلآ زمین های دولتی است . هشتگرد جدید از نظر زمین شناسی روی گسل زلزله نمی باشد و یک زمانی صحبت بود تا ادارات دولتی و حکومتی به این نقطه نقل مکان کنند تا چنانچه خدای نا کرده در تهران زلزله حادث شد نظام ساقط نشود . که این موضوع بخاطر هزینه بالای آن وعدم تآمین ردیف بودجه از اولویت خارج شد. هر گونه خرید و فروش و نقل انتقالات در فاز چهار اکیدآ ممنوع است . فاز چهار در جنوب غربی فاز پنج قرار دارد .
در ضلع جنوبی فاز پنج بترتیب اتوبان وبعد خط راه آهن مترو و بعد دکل های خط فشار قوی انتقال برق و بعد خانه های نمونه ساخته شده توسط تعاونی وجود دارد . اراضی بین اتوبان تا پشت خانه های نمونه ساخته تا چند سال پیش شخم می خورد و جزئ اراضی کشاورزی بود .سال 83 دلال ها هم متعجب بودند که کارت های جدید را تعاونی چگونه صادر می کند و تازه کارت های زمین های ضمیمه یک بلوک 5 فاز پنج (احتمالآ 167 هکتاری) خرید و فروش می شد و تا ضمیمه دو و سه و چهار و پنج ادامه داشته ( 297 = 10 + 30 + 40 + 50 + 167 ) احتمالآ این زمین ها کاربری کشاورزی داشته و در زمان خودش تعاونی به قیمت زمین کشاورزی خریده (خیلی ارزان) و خارج از بافت شهر سازی و نقشه و طرح و نظارت عمران و شهرداری و... می باشد .


تعاونی سود سر شاری و اغوا کننده ای از فروش زمین های 297 هکتاری با کاربری غیر مسکونی و تجاری و فاقد و خارج نقشه و طرح شهر سازی به متراژ 220 متری مشاع با کارت و ... می برد . چون زمین ها فاقد نقشه و خیابان و کوی و گذر هستند تعاونی می توانسته بیشتر هم زمین بفروشد وهر بار که لازم شد باز هم زمین کشاورزی ارزان خرید و گران به مردم از همه جا بی خبر فروخت . حالا کلاهبرداری و زمین خواری بزرگ تعاونی مسکن کارگران برق تهران با مدیریت کریمی شاد در حال شکوفایی است . تعاونی از انتقال زمین به خریداران 1447 طفره می رود و قصد زورگویی به ادارات دولتی عمران و شهرداری و فرمانداری و ... را دارد که در چهار چوب ضوابط و بخش نامه ها و دستورالعمل ها و مصوابات دولتی و حکومتی عمل می کند چرا که هر روز در این شهر مردمی زمین می خرند و می فروشند و می سازند . دوایر دولتی هم زیر بار حرف زور تعاونی نمی روند چون اختیار این کار را ندارند و کل زمین ها و خریداران بلاتکلیف می مانند تا اینکه شکایت ها شروع می شود و همین کلاهبرداری ها نمایان می شود و و کریمی شاد با همدستانش به زندان می افتند . تفکیک و تغییر کاربری فروش زمین های در قطعات غیر از 1447 تخلف آشکار بوده و مدعی العموم هم میتواند از تعاونی شاکی باشد . تعاونی قصد این را داشته تا با کلاه برداری که کرده مجوز ساخت برای تمام زمین ها بگیرد و کل زمین های را تقسیم و تحویل دهد و برای این کار 1447 را سپرانسانی خود قرار داده و جلو رفته و تا بحال موفق نشده . اختلاف تعاونی و عمران هشتگرد یک اختلاف 10 ساله است .


سناریو اول : تعاونی همه را در 1447 شریک کند و کل زمین ها 226 هکتار بین 21000 نفر تقسیم شود یعنی هر نفر ناخالص 107 متر یا همان یک سهم را به دو نفر بدهند و برای اینکه همه راضی شوند بجای 120 درصد تراکم با مقامات هشتگرد چانه زنی می کنندتا 180 درصد تراکم بگیرند و به ما که تا بحال زهر مار (مرگ) داده اند به تب راضی می شویم . اولش کمی داد می زنیم بعد غر می زنیم بعد ناز می کنیم و در عاقبت به این نتیجه بزرگ کاچی به از هیچی سهم مان را می گیریم و پا به فرار می گذاریم که شاید نکند پشیمان شوند و این را هم از ما پس بگیرند .چقدر برای تعاونی خوب می شود . 297 هکتار زمین فروخته و297 هکتار زمین ها را پس می گیرد و 11000 خریدار آن را با 10070 نفر در 1447 شریک می کند !!!؟؟؟ تعجب نکنید همین یک ماه پیش همین طرح در همین وبلاگ دست به دست می شد . بخدا و به پیغمبرش کریمی شاد انگشت کوچک سالاروند نمی شه . ولی اول باید سندهای 1447 را باطل کنند که نمی شود .
سناریو دوم : تعاونی رضایتی نسبی با ایجاد سایت و ارایه لیست کل خریداران و فیلتر کردن لیست یعنی هر اسمی هست اصالت دارد و اگر اسمی نیست قلابی است تهیه می کند احتمالآ 2 در صد در11000 نفرکارتی ها کلاهبرداری شده و حدود 220 نفر حذف می شوند . با یک فرا خوان از طرف تعاونی برای حق خواهی !! از 21000 نفر چند هزار نفر جلوی سازمان عمران هشتگرد تجمع می کنیم تا به عوامل دولتی فشار بیاوریم که نسبت به زمین های 297 هکتاری نرمش نشان داده و مجوز لازم آخذ شود و احتمالآ این در حیطه اختیارات فرماندار و استاندار است . این همان چیزی است که 10 سال پیش کریمی شاد دنبال می کرد و ما با طناب او آویزان می شویم . به هر حال من در کنارتان هستم هر جا که باشد . اینها نظر شخصی بنده بود و می تواند کاملآ غلط باشد . سناریو و احتمالات دیگر را شما بگویید .

 

**********************************

 

 
حاج مهدی
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۵:۵۵
 
سلام: دوستان مگر شما خودتان زمین خرید که باید دنبال
کار برود..شما از تعاونی خرید کردی تعاونی باید مقداری که
در برگ زمین شما نوشته تحویل شما بدهد نه کم نه زیاد
اگه زمین کشاورزی است یا خیر به ما رابطی نداره.مگر
می شود در زمین کشاورزی دانشگاه ساخت ویا ساختمان
ساخت وخیابان کشی کرد....................بگوخب
...........
حرف آخر:وکیل تعاونی باید بر اساس مدارک موجود در
تعاونی از آقای جمشیدی شکایت کنه..............بگوخب
............
حرف آخر. آخر..بابا زمین من را تحویل دهد در آن زمین که
شما می گوید کشاورزی است می خواهم یونجه بکارم
تمام..................بگوخب
 
 
**************************
 
 
     
 

 

چهارشنبه 6 اسفند1393 ساعت: 21:44 توسط:رامین

 

دوستان گرامی سلام:
ممنون از همه که روز یکشنبه با عزمی راسخ در جلسه حضور یافتید. شنبه مورخ 93/12/9 جلسه مهمی بین مدیریت تعاونی و آقای قاضی خراسانی در خصوص نامه آقای جمشیدی (مدیرکل حقوقی عمران هشتگرد) و راههای حل مسائل پیش آمده برقرار است که امید زیادی به حل موضوع می رود. سناریوهای مختلفی در باره نحوه نگارش آقای جمشیدی مطرح است که فعلا" از بیان آنها معذورم. اگر به هر دلیلی این مشکل از راه مسالمت آمیز حل نگردد، تجمع آعتراضی در مقابل وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و استانداری کرج برگزار می کنیم. مصمم هستیم که موانع تقسیم زمینها را برداریم و قبل از سال نسبت به تقسیم آنها اقدام کنیم. هیچ مانعی برای تقسیم زمینها وجود ندارد.
قاضی خراسانی مجددا" تاکید کردند که قبل ازسال جدید در باره پرونده های بررسی شده در سال 92 و 93 رای خود را اعلام می دارد.
مشکل اسامی صاحبان زمین در سایت تعاونی مساله مهمی نیست. مهم مدارک در دست ماست! مقرر شد که آقای سالاروند اتاقی در تعاونی ایجاد و افراد معترض با در دست داشتن مدارک نسبت به تصحیح نامشان اقدام شود.

 

 تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 12:44 | نویسنده : میثم یاوری |

در جلسه مورخ 93.12.03 تعاونی چه گذشت ؟

 

دوشنبه 4 اسفند1393 ساعت: 9:55 توسط:كرمي

با سلام
جلسه ديروز در يك فضاي شلوغ و پرازدحام شروع شده بودكه بنده رسيدم
هر كس حرف خودش را مي زد و ادعاي خودش را مطرح ميكرد
بي نظمي مطلق در جلسه بر قرار بود
دوستان فعال در رابطه با نامه اي صحبت مي كردند كه گويا قسمتي از زمين هاي هشتگرد به عنوان اراضي ملي اعلام شده است
آقاي سالاروند سعي در توجيه اعضا و فرصت گرفتن جهت ارايه ليست واقعي بود
نتيجه جلسه
چند نفر از دوستان فعال براي نظارت بر عملكرد تعاوني در رابطه با ارايه ليست واقعي انتخاب شدند
دوستان به نظر من تعاوني تا نامه و حكم مكتوب از دادگاه دريافت نكند اقدام به تحويل زمين ها نخواهد كرد
آقاي سالاروند گفت حتي در صورت تحويل زمين ها شهرداري و اداره جات هشتگرد مجوز ساخت و ساز را بر مبناي طرح تفضيلي ارايه خواهند داد
تا قاضي احكام دوستان كارتي وكالتي و سند دار را صادر نكند اتفاق خاصي نخواهد افتاد
تعاوني به حكم شفاهي تمكين نمي كند
البته اين فقط نظر بنده بود
پيروز باشيد

 

**********************************

 

  دوشنبه 4 اسفند1393 ساعت: 10:22

توسط:ناصری

 

سلام، دیروز رفتیم تعاونی، هقت نفر از اعضا از جمله دکتر رامین و ... برای کمک به تعاونی جهت استخراج لیست صحیح اعضاء تا 48 ساعت آینده انتخاب شدند. مرحله بعدی فراخوان از طرف تعاونی برای اجتماع اعضاء مقابل اداره عمران هشتگرد بدلیل بازی رئیس ... آن- جمشیدی -که ظاهراً گفته زمینها دارای کاربری مزروعی است و سعی در اخلال در کار تعاونی دارد ( که از ظواهر امر استدلال شد که کریمی شاد و عمال فاسدش این ............) . خلاصه یک برگه را نیز اعضای کارتی به منظور عدم پایمال شدن حقوقشان امضاء کردند تا خدمت قاضی خراسانی تحویل دهند. در ضمن تعداد کارمندان تعاونی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات اعضاء کافی نیست. و همچنین اسامی یک تعداد از اعضاء در سایت ثبت نشده و یک سری هم به مانند یکی از دوستان بنده، دو مرتبه در سایت تکرار شده است. متشکرم


تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 13:14 | نویسنده : میثم یاوری |

صبر اعضاء حدی دارد .

 

شنبه 2 اسفند1393 ساعت: 19:10

توسط:فرهاد شاهمرادی

 

حضرت سالاروند!


آنقدر در طی این سالها دلسوزانه نصحیت کرده و بویژه آنقدر بارها راهکار ارائه داده ایم که دیگر واقعا احساس می کنیم تکرار آنها توهین به خرد جمعی خود ما خواهد بود تا شما

به هر حال تنها کافی است که شما همین مطالب اخیر منتشر شده اعضاء در این آخرین پست را بخوانی تا متوجه بشوی، چقدر در بین ما محبوب هستی و چگونه اعضاء بدرستی نشان داده اند عیب کار شما از کجاست.

در رابطه با لیست ناقصی که ارائه دادی همین بس که گفتیم و آنهم با دلیل و مدرک که ناقص است. ... از اعضاء تقاضا کرده ای و گفته ای اگر لیست ایرادی دارد، شخصا به تعاونی مراجعه بکنند. نکنه می خواهی بسان روند پیشرفت لاک پشتی (آنهم به قول یکی از دوستان لاک پشتی با ویژگی قطع نخاع) چند سال هم این و آن عضو را به تعاونی بکشانی؟
به جای این کار، بیا و برای آخرین بار اما لیست کامل و واقعی اعضاء را در سایت خود تعاونی منتشر کن.
تاريخ : شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ | 21:40 | نویسنده : میثم یاوری |

جناب سالاروند برایت مفیده توجه کنید .

 

جمعه 1 اسفند1393 ساعت: 8:8 توسط:احد

....جناب سالاروند برایت مفیده توجه کنید....


نگرانی مردم رو می بینید ؟شما بارها خدا را شاهد قراردادید واقعا به خدا اعتقاد دارید؟بعید می دونم شما و روزگاری ودرویش و دیگر کارکنان انجا خدا رو جدی گرفته باشید!!شما می دونید خونابه چیه؟چای .قند.اب.غذا.حقوق دریافتی و هرچیزدیگری که مصرف می کنید همه و همه از خونابه زخم چرکینی هست که شما وامثال شما ها بوجود اورده اید.چیزی که مصرف شما و ......هست .دلیل این توصیف اینه شما ها اگر فعال و دلسوز بودید چاقو لای زخم مردم نمی کردید .4سال برای سرو سامان دادن اسامی اعضا کافی نبود؟که این گونه رسوا شده اقدام می کنید.درست زمانی که مردم به طور نسبی پذیرنده تئوریهای شما شدند با این اقدام سرگرم کننده می خواهید چه بگویید؟آیا قصد این رو ندارید امتیازی رو که وعده دادید عملا کنار بگذارید؟در( (واقعیت ) )چه زهری نهفته که حاضر به نوشیدن ان نیستید؟این همه پنهان کاری برای دادن زمین کمتر به مردم نیست واقعیت در خود اسامی به نمایش در امده شما هاست.در داخل این اسامی ها میلیاردها تومان پول نهفته با اشخاص های صوری !!اینطور نیست؟
مردم از عملکرد شما متعجب نیستند بلکه انتظار بیشتراز این هم از جانب شما نمی رفته.وقتی مردم شکایت می برند به قوه قضاییه و قاضی بدون حکم دستورتقسیم زمین رو صادر میکندشما و عوامل پشت پدرده بایدهم گستاخ و بی شرمانه اقدام به این عمل نمایید!!واقعا احساس حقارت نمی کنید با این سن وسال بازیچه دست این وان شده اید و به خیال خود مردم رو مچل؟بنده به شما هشدار میدهم از این راه به جایی نمی رسید .بترسید از روزی که مردم گروه گروه بخاطر جانب داری از متهمان و خیانت در امانت که به صورت وقت کشی به نفع متهمان ودلالاان صورت گرفته شما ها را راهی زندان کنند.فکر میکنی با شما شوخی می کنم؟به فکر اینده باشید بخاطر مابقی ابرویتان در فامیل و...

 

********************************

 

 

دوشنبه 27 بهمن1393 ساعت: 17:26

توسط:رامین

 

دوستان گرامی:
با سلام، آقای سالاروند... جلسه را به روز یکشنبه مورخ 93/12/3 ساعت 14 موکول کردند. از همه دوستان، مدعیان مالباختگی، صاحبان تئوری و نصیحت تقاضامند شرکت در این جلسه هستیم. ....

 

****************************

 

جمعه 1 اسفند1393 ساعت: 12:35

توسط:رامین

 

قابل توجه مالباختگان کارتی:


با توجه به شرایط نسبتا" مبهم این گروه از مالباختگان و امکان تضییع حقشان بعد از صدور رای، از همه دارندگان کارت که اقدام به شکایت رسمی کرده اند تقاضا داریم روز یکشنبه عصر برای امضاء متنی خطاب به قاضی مدیرخراسانی حضور یابند. اهل راهروهای دادگاه بخوبی می داند که بعد از صدور رای، امکان تغییر آن به آسانی میسر نیست. پس هرچه باید کرد، قبل از صدور رای بدوی است.

 

*************************

 

جمعه 1 اسفند1393 ساعت: 21:55 توسط:خدابخش

با سلام: من واقعا" برای آقای سالار وند و اعضای هیئت مدیره تعاونی متاسفم. واقعا"نمیدانم در فکر و اندیشه این آقایان چه میگذرد. آیا اتلاف وقت و سر در گمی کافی نیست؟فکر میکنند این جماعت از حق و حقوق خود میگذرند؟ بهتر نیست با اعضا رو راست و شفاف تصمیم و هدفشانرا اعلام کنند؟ ما اعضا در روز یکشنبه ابتدا ساکت میمانیم و به توضیحات هیئت مدیره گوش می سپاریم و التیماتم میدهیم این اخرین بار است که با وعده و وعید آنجا را ترک میکنیم و مسئولیت هر گونه عواقب بعدی به عهده هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. والسلام

 

*************************

*************************

*************************

 

با سلام .

دوستان گرامی ، چنانچه مغایرتی در مشخصات ثبت شده شما در لیست تعاونی وجود دارد از طریق ارسال ایمیل به آدرس :

info@tmk-bargh.com

،

تعاونی نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد .

راههای تماس با تعاونی :

 

 

راه های تماس ؟

شما می توانید با شماره تلفن های 77642768 و یا 77634921 در تهران تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید با ارسال ایمیل از قسمت تماس با ما یا فرستادن ایمیل به آدرس پستی info@tmk-bargh.com با سازمان ارتباط برقرار نمایید

************************

************************

************************

 

 

     
 


تاريخ : جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ | 10:2 | نویسنده : میثم یاوری |

دوستان، لطفا آگاه و هشیار باشید!

 

 

چهارشنبه 29 بهمن1393

ساعت: 17:43

توسط:فرهاد شاهمرادی

 

 

دوستان، لطفا آگاه و هشیار باشید!


امروز چهارشنبه 29م بهمن ماه سال 1393 هجری-شمسی ، تعاونی ورژن چهارم لیست به پندار خودش "اسامی کلی اعضا بر اساس نقل و انتقالات انجام شده" را در سایت رسمی خودش، گذاشته. اما این لیست فاصله زیادی با لیست کامل اما واقعی تک تک اعضاء دارد.

دلایل؟
نخست یک نکته:
تعاونی عمدا شماره قطعه که باید مبنی باشد را منتشر نمی کند.

1) در این لیست منتشر شده امروز که از یک جدول 9 ستونی تشکیل شده است، دو ستون نخستین سمت راست جدول به ترتیب دارای این عناوین می باشند؛
2.1) ردیف
2.2) عضویت

شماره "ردیف" و "عضویت" هر عضوی در این لیست، یکی است که از نظر علم دیتابیس و ریاضیات، هیچ ایرادی ندارد و بویژه باید اینگونه باشد. اما پرسش اصلی این است:
آیا شماره عضویت با شماره قطعه در تملک هر عضوی، یکی است؟

توجه!
در برگه واگذاری هر قطعه ای که خود تعاونی در همان روزهای نخست خرید و فروش این زمین ها به اسم این و آن عضو صادر و بدو واگذار کرده است، دو شماره وجود دارد که با هم یکی نیستند. یکی شماره عضویت و دیگری شماره قطعه.

اما الان با یک سرچ کردن ساده در هر دو فایل PDF، دارم می بینم که شماره عضویت و شماره قطعه که در همه اسناد ثبت شده است و بویژه در همان برگه نخست واگذاری این و آن قطعه که بدان اشاره کردم، آمده است، اکنون یکی بنام یک شخص و شماره دیگر بنام شخص دیگری و در قسمت ستون "عضویت" ثبت شده است.
پس به آسانی می شود نتیجه گرفت و باید از تعاونی درخواست کنیم تا هر چه زودتر مشکل شماره عضویت و شماره قطعه آمده در تک تک برگه های اولیه فروش (واگذاری) امتیاز، که گفتم این دو شماره تنها متعلق به یک نفر است، را حل بکند.

پس هر قطعه ای که تعاونی فروخته، در برگه فروش/واگذاری آن امتیاز، دو شماره و تنها به یک نام که خریدار و صاحب امتیاز باشد، قید شده است. و این دو شماره گفتم با هم یکی نیستند اما اکنون دارم می بینم یکی از آن شماره ها بنام یک شخص و شماره دیگر بنام شخص دیگری در این لیست ها آمده است.
جناب تعاونی!
داستان واقعی این لیست ها چیست؟

 

* * * * * * * *

با سلام و تشکر از دوست گرامی جناب " شاهمرادی "

 

**********************تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ | 18:25 | نویسنده : میثم یاوری |

پیروزی بسیار نزدیک است .


 

یکشنبه 26 بهمن1393 ساعت: 17:31

توسط:فرهاد شاهمرادی

جناب تیم مفسدین بزرگ و کوچک اقتصادی!
از اینکه تصادفا هموطن شما هستم، احساس حقارت و شرمی وصف ناپذیر میکنم. ننگ تان باد ای خائنین به حق و حقوق و امانت، آنهم خیانت به امانت ضعیف ترین قشر این جامعه!

با درودهای گرم و سلام های فراوان به همه شما مهربان یاران هموطن، و سپاس دگرباره از زحمات صادقانه دوستان فعال عزیزی که نشان داده اند هر چه در جریان نشست های رو در رو با مسئولین قضایی و تعاونی گذشته است، چکیده آنرا کم و بیش و به هر حال با زبانی هم شفاف و هم غیر شفاف یعنی آگاهانه در لفافه، به اعضاء گزارش کرده اند. و بویژه از همه شما دعوت کرده اند تا فعالانه پیگیر حق و حقوق خود باشید. یعنی همه چیز اکنون آماده است جز حضور فعال اما یکپارچه، یکصدا و همگام یک اکثریت قابل قبولی که اگر اراده کنند، بی شک پیروزی نزدیک است.

اگر همگی ما دست به دست هم بدهیم، تکلیف نهایی این پرونده تا حداکثر 3 ماه دیگر باید روشن بشود. وگرنه به تعبیر شاملوی بزرگوار و بیادماندی؛ به گروه مرده زندگان بی چرا زیستن ها می پیوندیم و کلا با دستان خود؛ وجود خود را به عدم محض یعنی پوچی مطلق انگاشته و تبدیل کرده ایم! پس انتخاب با ماست و ما می توانیم زیرا حق پشتیبان و همراه ماست!

دوستان!
در روز چهارشنبه باید به جناب سالاروند یک التیماتوم جدی داد تا ظرف حداکثر یک هفته، و در راستای نشان دادن و برداشتن اولین گام جلب اعتماد اعضاء، لیست کامل اما واقعی و نهایی اعضاء را منتشر بکند. باید یک کپی از چنین لیستی را هم به همه ارگان های دخیل و ذینفع در این پرونده داد تا تعاونی دیگر فرصت سوء استفاده های بیشتر از چنین لیستی را نداشته باشد. باید برای نمونه تمام قطعات بی نام و نشان را از لیست حذف کرد. باید با ردیابی و ثبت اولین برگه واگذاری هر قطعه ای، همه نقل و انتقالات یعنی این و آن دست شدن آنرا و اما بر اساس سند و مدرک های محکمه پسند وارد لیست نهایی کرد.

دوستان!
پیروزی بسیار نزدیک است اما تنها به شرطی که تک تک ما، آنهم بطور جانانه و پیوسته، پشتیبان فعالیت های دوستان پیگیر روند این پرونده باشیم.

 

*************************

 

یکشنبه 26 بهمن1393 ساعت: 19:25 توسط:حاج مهدی


.........................


شاید در آینده چون کارها زیاد می شود از دوستان بخواهیم
که بیا وکمک کنند..مثلا..آقای احد فلان روز بیا برویم شهرداری
..یکی از اعضا2 فلان روزبیا برویم تعاونی...احمدی شمافلان
روزبیا برویم دادگاه....به خدا قسم از خانمها خجالت می کشم
که چگونه دنبال کار هستن...بابا خانمی مسن بالا60سال
با اتوبوس از تهران آمده بود شهرداری هشتگرد.. فرداش هم
صبح اول وقت دادگاه بود..شعار بس است تمام.......بگوخب

 

*************************

 

دوشنبه 27 بهمن1393 ساعت: 12:5 توسط:حاج مهدی

...جهت اطلاع جلسه
چهارشنبه کنسل است...

 

*****************************

 

دوشنبه 27 بهمن1393 ساعت: 17:26 توسط:رامین

دوستان گرامی:
با سلام، آقای سالاروند اعلام نمودند که روز 4 شنبه به دلیل مشکلات شخصی در تهران حضور ندارند و جلسه را به روز یکشنبه مورخ 93/12/3 ساعت 14 موکول کردند. از همه دوستان، مدعیان مالباختگی، صاحبان تئوری و نصیحت تقاضامند شرکت در این جلسه هستیم.
در این جلسه، وضعیت نامه عمران هشتگرد به شهرداری و جوابیه تعاونی، چگونگی سنددار کردن وکالتی ها، وضعیت قطعه 167 هکتاری، و راههای احتمالی تجمع در صورت سهل انگاری تعاونی مورد بحث قرار می گیرد.
جناب آقای سالاروند: تاکید چند باره قاضی خراسانی در مورد اینکه زمینهای رفع توقیف شده و زمینهای موجود هیچ مشکلی برای واگذاری به اعضاء ندارند. دوست داریم اگر مانعی وجود دارد یا عواملی از تقسیم زمینها ممانعت می کنند را صادقانه با اعضاء در میان بگذارید. امیدوارم روز یکشنبه خبرهای خوش از زبان شما بشنویم.
حاج مهدی عزیز، بنده و خیلی از دوستان با ایمان به صداقت حضرتعالی بطور کامل در خدمت شما هستیم.

 

***********************

 

 

سه شنبه 28 بهمن1393 ساعت: 21:4 توسط:حاج مهدی

سلام:


..............


این چند روز آقای محمدی زحمت خیلی کارها را کشیده
گل پسر خسته نباشی...کم پیدا می شود از تهران بدون
ماشین کسی برود دنبال کار خیلی مردی......بگوخب
...........

 

***********************

عکسها و پلان های ارسالی دوست گرامی جناب "

                 یکی از اعضای تعاونی برق " در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ | 19:50 | نویسنده : میثم یاوری |

پرونده‌ تعاونی مسکن برق به سال ۹۴ موکول شد .

 

افتخاری در گفت‌وگو با تسنیم:

 

برگزاری جلسات دادرسی پرونده‌ تعاونی مسکن برق به سال ۹۴ موکول شد

 

خبرگزاری تسنیم: سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از برگزاری جلسات دادرسی بخش جدید پرونده تعاونی مسکن برق تهران در سال ۹۴ خبر داد.

 

محسن افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت آن بخش از پرونده تأمین اجتماعی که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اظهار داشت: هیئت قضایی شعبه رسیدگی کننده مشغول مطالعه پرونده است و دادگاه هنوز تعیین وقت نکرده است.

 

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا امکان برگزاری جلسات دادرسی قبل از پایان سال 93 وجود دارد یا خیر، گفت: خیر؛ زیرا دادگاه بعد از مطالعه پرونده اگر ببیند پرونده آماده رسیدگی و معد رسیدگی است، دستور تعیین وقت می‌دهد و قاعدتاً جلسه دادرسی سال 94 برگزار می‌شود.

 

24 دی ماه امسال عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تأمین اجتماعی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

 

این بخش از پرونده تأمین اجتماعی برای رسیدگی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی محمدی کشکولی ارجاع شده است.

 

دادرسی بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق به سال 94 موکول شد

 

افتخاری همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بخش جدید پرونده تعاونی مسکن برق از سوی دادگاه تعیین وقت شده است یا خیر، گفت: بخش جدید این پرونده نیز سال آینده تعیین وقت خواهد شد.

 

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران پیشتر از وصول بخش سوم این پرونده با 600 شاکی و ارجاع آن به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود.

 

پیشتر غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص علت طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن برق تهران اظهار داشته بود: آنچه موجب شد ما در این پرونده دچار اطاله دادرسی شویم، تعداد بسیار زیاد شکات و شکایت به‌مرور آنها از متهمان است.

 

رییس کل دادگستری استان تهران تعداد شاکیان این پرونده را بیش از 10هزار نفر خوانده و گفته بود: در این پرونده، شکات به‌مرور شکایت خود را مطرح کرده‌اند و چون در اموال شرکت همه اعضا سهام ‌دارند، وصول به‌مرور شکایت‌ها موجب می‌شود رسیدگی در خصوص آن بخش از پرونده که تحقیقات انجام شده، دچار تأخیر شود زیرا برای این پرونده باید تصمیم واحد گرفته شود.

 

اسماعیلی افزود: آبان ماه امسال، دادگاه کیفری استان تهران، یک ماه تمام، جلسات خود را به رسیدگی‌های این پرونده اختصاص داد و تقریباً نیز در حال صدور رأی بود اما از دادسرا کیفرخواست دیگری در رابطه با شکایت جمع زیادی، واصل شد.

 

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: این نوع اطاله‌ها، اطاله‌هایی است که اشخاص دخیل در پرونده آن را ایجاد می‌کنند و از طرف دستگاه قضایی نیست.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاه‌برداری به‌بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن برق تهران، از سال 82 در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی 6 و 12 مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

با توجه به کثرت و حجم شکات و مال‌باختگان، تمامی پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه 6 ارجاع و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

 

بخش نخست این پرونده دارای 5هزار شاکی بود که اوایل مهرماه سال 92 به پرونده متهمان این بخش در 25 جلسه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی رسیدگی شد.

 

اما این پایان کار نبود و شهریور ماه امسال، افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از وصول بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق و ارجاع آن به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.

 

19 آبان ماه امسال، جلسات رسیدگی به بخش دوم این پرونده با چهارهزار شاکی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و پنجم آذر، قاضی سیامک مدیر خراسانی از پایان رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق خبر داد و گفت: جلسات رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق با برگزاری 8 جلسه به پایان رسید. در این جلسات تمامی 4هزار شاکی حضور یافتند و به شکایت آنها رسیدگی شد. متهمان نیز همانند قبل به دفاع از خود پرداختند.

 

رئیس شعبه 76 تصریح کرد: در حال حاضر باید هیئت قضایی وارد شور شود و نظر نهایی در رابطه با این پرونده را اعلام کند. این پرونده دارای بیش از 100هزار برگ است که تمامی آنها باید مطالعه شود و این زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.تاريخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ | 19:28 | نویسنده : میثم یاوری |

با جدلهای خارج از موضوع ، آب به آسیاب دشمن نریزیم .

 

بنام خدا

     

و با سلام حضور تک تک شما دوستان گرامی .
همدردان عزیز ، بطوریکه آگاهید هدف از ایجاد این وبلاگ صرفا همفکری و تشریک مساعی و تبادل نظر در راستای رسیدن به حق قانونی و شرعیمان بوده و لاغیر ، با آگاهی از این واقعیت و اینکه اعتقادات مذهبی و سیاسی هر کس برای خودش محترم است ولی جای بحث در رابطه با آنها اینجا نیست و اینکه تا این لحظه بمنظور رعایت جنبه بیطرفی ، کلیه نظرات و جوابیه های دوستان در رابطه با بحث اخیر نمایش داده شده اند ، از شما دوستان محترم استدعا دارم از این لحظه ببعد ، این جدال و کشمکش را - که مسلما زیانش متوجه خود ما خواهد بود و دزدان زالو صفت از این جنگ و جدلها بسود خود استفاده خواهند کرد - متوقف و روی موضوع وبلاگ تمرکز کنید ، لذا بنا بدلایل عنوان شده از این ببعد هرنظری که جز در رابطه با موضوع باشد و بویی از عقاید و نظرات سیاسی یا مذهبی داشته باشد ، نمایش داده نخواهد شد .
با تشکر از تک تک شما .

 یاوری

**************************

 

رامین          چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ ۲۱:۴۶

 ... چهارشنبه آینده مورخ 93/11/29 راس ساعت 14 برای پیگیری کارهای انجام شده در دفتر تعاونی حضور بهم رسانید. حضور همه دوستان مزید امتنان است و غنیمتی نایاب.   

 

**************************

 

عکسها و پلان های ارسالی دوست گرامی جناب "

                 یکی از اعضای تعاونی برق " در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 22:31 | نویسنده : میثم یاوری |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.